IAPTRC-6

Executive Body of IAPT RC-6

Prof. R. K. Khanna
President
Vivekanand Global University, Jaipur
Ph: 9828564858 Email : rkkhanna.iitm@gmail.com

Sh. Yogesh Bhatnagar
Vice-president
Dept. of Physics, St. Xavier School, Jaipur
Ph: 9414406609 Email : yogesh_bgjp@yahoo.com

Sh. Manoranjan Kumar
Secretary
Birla Public School, Pilani
Ph: 9602442565 Email : mksphysics@gmail.com

Mr. Subodh Srivastava
Treasurer
Vivekanand Global University, Jaipur
Ph: 7597783606 Email : subodhphy@gmail.com

Prof. Y. K. Vijay
Member National IAPT
Vivekanand Global University, Jaipur
Ph: 9461302757 Email : vijayk@gmail.com

Executive Members
Dr. Shyam Sunder Sharma
Dr. Balram Tripathi
Dr. Vipin Kumar Jain
Dr. Manoj Kumar
Mr. G.S. Menaria